เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2559 การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูลผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอ้อมน้อยประจำปีงบประมาน 2558 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558 เทศบาลนครอ้อมน้อย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ งบแสดงฐานะทางการเงิน 2558 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 แผนการจัดหาพัสดุ (แผนดำเนินงาน) รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร แผนการดำเนินงานปี 58 ข้อมูลรายรับ รายจ่าย รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
140
Yesterday
163
This Week
3,803
Last Week
3,833
This Month
2,512
Last Month
4,189
This Year
2,512
Last Year
48,827
All
167,049
Guest Online : 1
Your IP : 54.163.112.69
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 19 มกราคม 2560

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
ไว้อาลัย

ภาพกิจกรรม/Pictures
หิ้วปิ่นโตเข้าวัด 01102559
โครงการประชุม/สัมนาและจัดทำเวทีประชาคมเมือง 09102559
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ริมคลองศรีสำราญ) 14 11 59 บริเวรบ้านป้าศร ต่อโครงการเดิม 23112559
 2. การประมูลราคาอาคารให้เช่า(บริเวณเก้าแสน 4 คูหา) 21122559
 3. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซิ้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก 23122559
 4. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (หมู่2) 28122559
 5. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. (28122559)
 6. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. หน้า 108 shop (10012560)
 7. สอบราคาจัดซ์้อครุภัณฑ์ 14 11 59 งานบ้านงานครัว โต๊ะสแตนเลส โรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย (10012560)
 8. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย 14 11 59
 9. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานถมดิน 14 11 59
 10. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ซอยจึงสุวรรณ ต่อโครงการเดิม 18112559
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์