เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2559 การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูลผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอ้อมน้อยประจำปีงบประมาน 2558 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558 เทศบาลนครอ้อมน้อย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ งบแสดงฐานะทางการเงิน 2558 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 แผนการจัดหาพัสดุ (แผนดำเนินงาน) รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร แผนการดำเนินงานปี 58 ข้อมูลรายรับ รายจ่าย รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
23
Yesterday
191
This Week
4,158
Last Week
4,092
This Month
3,789
Last Month
4,045
This Year
7,834
Last Year
48,827
All
172,371
Guest Online : 2
Your IP : 50.16.79.246
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
ไว้อาลัย

ภาพกิจกรรม/Pictures
หิ้วปิ่นโตเข้าวัด 01102559
โครงการประชุม/สัมนาและจัดทำเวทีประชาคมเมือง 09102559
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. (28122559)
 2. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. หน้า 108 shop (10012560)
 3. สอบราคาจัดซ์้อครุภัณฑ์ 14 11 59 งานบ้านงานครัว โต๊ะสแตนเลส โรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย (10012560)
 4. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล (ซอยโรงเหล็ก แยก1) 03022560
 5. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานถมดิน (เพชรเกษม 124) 03022560
 6. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพร้อมทาสี 03022560
 7. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซิ้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 2 ห้อง และ 4ห้อง โรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย 20022560
 8. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สร้างถนน คสล พร้อมท่อระบายน้ำ (24022560)
 9. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย 14 11 59
 10. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานถมดิน 14 11 59
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์