เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2559 การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูลผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอ้อมน้อยประจำปีงบประมาน 2558 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558 เทศบาลนครอ้อมน้อย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ งบแสดงฐานะทางการเงิน 2558 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 แผนการจัดหาพัสดุ (แผนดำเนินงาน) รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร แผนการดำเนินงานปี 58 ข้อมูลรายรับ รายจ่าย รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
303
Yesterday
225
This Week
4,140
Last Week
3,410
This Month
2,300
Last Month
4,956
This Year
21,036
Last Year
48,827
All
185,573
Guest Online : 4
Your IP : 54.162.54.155
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
เทศบาลนครอ้อมน้อย (เฟรน)

ภาพกิจกรรม/Pictures
งานทำบุญเทศบาลนครอ้อมน้อย 2560
วันวิสาขบูชา (วัดอ้อมน้อย) 2560
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครอ้อมน้อย 03052560
 2. สอบราคาเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องสูบน้ำ 18052560
 3. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 18052560
 4. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งงานปรับปรุงยกระดับถนน ต.ส.3. แยกซอย 85 (18052560)
 5. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วพร้อมปรับพื้นที่ 24052560
 6. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์เด็กเล็ก 2 (24052560)
 7. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย 14 11 59
 8. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ซอยจึงสุวรรณ ต่อโครงการเดิม 18112559
 9. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. รลำรางหัวคู้ 18112559
 10. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนยกระดับ (ซอยโรงเหล็ก) 18112559
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์