เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2559 การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูลผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอ้อมน้อยประจำปีงบประมาน 2558 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558 เทศบาลนครอ้อมน้อย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ งบแสดงฐานะทางการเงิน 2558 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 แผนการจัดหาพัสดุ (แผนดำเนินงาน) รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร แผนการดำเนินงานปี 58 ข้อมูลรายรับ รายจ่าย รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
56
Yesterday
109
This Week
2,692
Last Week
3,381
This Month
702
Last Month
4,360
This Year
45,340
Last Year
41,595
All
161,050
Guest Online : 2
Your IP : 54.197.75.176
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 06 ธันวาคม 2559

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
ไว้อาลัย

ภาพกิจกรรม/Pictures
หิ้วปิ่นโตเข้าวัด 01102559
โครงการประชุม/สัมนาและจัดทำเวทีประชาคมเมือง 09102559
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย 14 11 59
 2. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานถมดิน 14 11 59
 3. สอบราคาจ้างเหมาถมดินและดินลูกรัง พร้อมหินคลุก 14 11 59
 4. สอบราคาจัดซ์้อครุภัณฑ์ 14 11 59
 5. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ริมคลองศรีสำราญ) 14 11 59
 6. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อ (รถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบท้องเรือพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค) 14 11 59
 7. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ซอยจึงสุวรรณ ต่อโครงการเดิม 18112559
 8. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. รลำรางหัวคู้ 18112559
 9. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนยกระดับ (ซอยโรงเหล็ก) 18112559
 10. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างเขื่อน (ริมคลองผู้ใหญ่แอ้น) 18112559
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์