เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2559 การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูลผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอ้อมน้อยประจำปีงบประมาน 2558 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558 เทศบาลนครอ้อมน้อย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ งบแสดงฐานะทางการเงิน 2558 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 แผนการจัดหาพัสดุ (แผนดำเนินงาน) รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร แผนการดำเนินงานปี 58 ข้อมูลรายรับ รายจ่าย รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
179
Yesterday
177
This Week
3,847
Last Week
4,415
This Month
5,100
Last Month
4,921
This Year
13,594
Last Year
48,827
All
178,131
Guest Online : 1
Your IP : 54.157.200.1
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 30 มีนาคม 2560

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
เทศบาลนครอ้อมน้อย (เฟรน)

ภาพกิจกรรม/Pictures
วันท้องถิ่นไทย 2560 (วัดช่องลม)
เปิดงานวันอ้อมน้อย (6-12มีนาคม) 2560
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซิ้อครุภัณฑ์ห้องเรียน 2 ห้อง และ 4ห้อง โรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย 20022560
 2. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สร้างถนน คสล พร้อมท่อระบายน้ำ (24022560)
 3. สอบราคาจ้างเหมาโครงหลังคาคลุ่มสถานีสูบน้ำ 24022560
 4. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงวอาคารเรียน ศูนย์ 1 (27022560)
 5. สอบราคาจัดซ์้อครุภัณฑ์อื่น แผนกวิชาช่างยนต์ (02032560)
 6. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างเขื่อน คสล (03032560)
 7. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างเขื่อน คสล (ถนนเพชรเกษม)(08032560)
 8. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างเขื่อน คสล (หมู่ 5)(08032560)
 9. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ก่องสร้าง รถบดล้อเหล็ก 10 ตัน (28032560)
 10. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย 14 11 59
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์