อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครอ้อมน้อย

altตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
    (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

          ๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

          ๒. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

          ๓. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย

              สิ่งปฏิกูล

          ๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

          ๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

          ๖. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

          ๗. ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาชนผู้สูงอายุและคนพิการ

          ๘. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          ๙. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

         ๑๐. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

         ๑๑. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

         ๑๒. ให้มีและบำรุงทางระบายสาธารณะ

         ๑๓. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

         ๑๔. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

         ๑๕. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

         ๑๖. ให้มีและบำรุงการสงค์เคราะห์มารดาและเด็ก

         ๑๗. กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

         ๑๘. การควบคุมสุขลักษณะอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น

         ๑๙. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม

         ๒๐. จัดการให้มีและควบตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

         ๒๑. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

         ๒๒. การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว

         ๒๓. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 

altอำนาจหน้าที่อาจจัดจำกิจกรรมอื่นๆ (มาตรา ๕๗)

altอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ
   ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (มี ๓๑ ข้อ)

altอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กำหนดไว้

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 


 ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-2420-4011-8
สายด่วนเทศบาล 1132