คู่มือบริการประชาชน เทศบาลนครอ้อมน้อย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การจองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์ กองยุทธศาสตร์ฯ 2086
2 แบบคำขอรับใบอนุญาติ/ต่ออายุใบอนุญาติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองยุทธศาสตร์ฯ 135
3 รายละเอียดเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ กองยุทธศาสตร์ฯ 546
4 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต กองยุทธศาสตร์ฯ 301
5 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร กองยุทธศาสตร์ฯ 135
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล กองยุทธศาสตร์ฯ 113
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล กองยุทธศาสตร์ฯ 101
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล กองยุทธศาสตร์ฯ 101
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองยุทธศาสตร์ฯ 464
10 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ กองยุทธศาสตร์ฯ 116
11 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน กองยุทธศาสตร์ฯ 221
12 การรับชำระภาษีป้าย กองยุทธศาสตร์ฯ 399
13 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ กองยุทธศาสตร์ฯ 94
14 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 กองยุทธศาสตร์ฯ 156
15 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 กองยุทธศาสตร์ฯ 125
16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา กองยุทธศาสตร์ฯ 108
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา กองยุทธศาสตร์ฯ 87
18 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ กองยุทธศาสตร์ฯ 106
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา กองยุทธศาสตร์ฯ 93
20 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 201 กองยุทธศาสตร์ฯ 94

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 


 ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-2420-4011-8
สายด่วนเทศบาล 1132