คู่มือบริการประชาชน เทศบาลนครอ้อมน้อย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กองยุทธศาสตร์ฯ 122
2 รายละเอียดเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ กองยุทธศาสตร์ฯ 466
3 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต กองยุทธศาสตร์ฯ 195
4 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร กองยุทธศาสตร์ฯ 109
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล กองยุทธศาสตร์ฯ 86
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล กองยุทธศาสตร์ฯ 68
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล กองยุทธศาสตร์ฯ 78
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองยุทธศาสตร์ฯ 299
9 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ กองยุทธศาสตร์ฯ 99
10 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน กองยุทธศาสตร์ฯ 179
11 การรับชำระภาษีป้าย กองยุทธศาสตร์ฯ 330
12 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ กองยุทธศาสตร์ฯ 74
13 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 กองยุทธศาสตร์ฯ 131
14 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 กองยุทธศาสตร์ฯ 98
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา กองยุทธศาสตร์ฯ 86
16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา กองยุทธศาสตร์ฯ 72
17 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ กองยุทธศาสตร์ฯ 87
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา กองยุทธศาสตร์ฯ 74
19 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 201 กองยุทธศาสตร์ฯ 75
20 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว กองยุทธศาสตร์ฯ 142

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-2420-4011-8
สายด่วนเทศบาล 1132