เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560

พิมพ์

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

เทศบาลนครอ้อมน้อย

จังหวัดสมุทรสาคร