ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(ซอยโรงเหล็กแยก ๔)

พิมพ์

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(ซอยโรงเหล็กแยก ๔)