ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ซอยโรงเหล็กแยก ๔) ครั้งที่๓

พิมพ์

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ซอยโรงเหล็กแยก ๔) ครั้งที่๓