ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครอ้อมน้อย

พิมพ์

ประกาศเทศบาลนครอ้อมน้อย
เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครอ้อมน้อย

00000000000ตามที่เทศบาลนครอ้อมน้อยได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรการและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน โดยใช้มาตรการทางการบริหารและจัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้นดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลนคร
อ้อมน้อยจึงประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครอ้อมน้อย เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสโดยมีช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
๑. แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย เลขที่ ๒๓๔ หมู่ ๑๑
ซอยเพชรเกษม ๘๗ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ติดต่อ
งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ชั้น ๒ สำนักปลัดเทศบาล)
๒. แจ้งเบาะแสผ่านโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒๔๒๐ ๔๐๑๑ - ๑๗ ต่อ ๒๑๗
๓. แจ้งเบาะแสผ่านไปรษณีย์ สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย เลขที่ ๒๓๔ หมู่ ๑๑
ซอยเพชรเกษม ๘๗ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๓๐
๔. แจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซด์ www.omnoi.go.th
ทั้งนี้ ข้อมูลการแจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเท่านั้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
(ลงชื่อ)นายบุญช นิลถนอม
นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย