คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร

พิมพ์

ปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด