ผู้ว่าราชการจังหวัดออกตรวจเยี่ยมและประเมินการจัดการขยะมูลฝอย

พิมพ์