ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลนครอ้อมน้อย

พิมพ์

     ๑.วิสัยทัศน์ (vition)

     "ภายในปี ๒๕๗๗ เทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นเมืองอยู่ดี คนมีสุข"

alt

     ๒.ยุทธศาสตร์

     ๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอยู่ดี

แนวทางที่ ๑ เมืองมีระเบียบ คนมีวินัย

แนวทางที่ ๒ เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๓ มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ ๔ มีสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธ

แนวทางที่ ๕ เศรษฐกิจพัฒนา พึ่งพาตนเองได้

     ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนมีสุข

แนวทางที่ ๑ คนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

แนวทางที่ ๓ ครอบครัวมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีคุณธรรมและเอื้ออาทร

แนวทางที่ ๔ มีเมืองชีวิตชีวา

     ๒.๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

แนวทางที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๒ การจัดการมลพิษ

แนวทางที่ ๓ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

แนวทางที่ ๔ การตระหนักถึงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     ๒.๔ ยุทศาสตร์การพัฒนาองค์กรแห่งปัญญา

แนวทางที่ ๑ การปฏิบัติราชการที่ได้มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางที่ ๒ มีการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ ๓ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา

 

     ๓. เป้าประสงค์

     ๓.๑ เพื่อจัดระเบียบเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคมมั่นคงปลอดภัย มีสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิ ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและอาชีพ

     ๓.๒ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายใจเต็มพื้นที่ มีการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ครอบครัวมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งเน้นสังคมมีคุณธรรม พัฒนาพลเมือง

     ๓.๓ เพื่อสร้างความสมดุลเชิงนิเวศน์ พร้อมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

     ๓.๔ พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีบริการที่เป็นเลิศ